dimecres, 21 d’abril del 2010

Convocatòria d'eleccions 2010 Club Natació Tortosa

Benvolgut soci/sòcia,

Per la present l’informem que per finalització natural del mandat de l’actual Junta Directiva, la mateixa, va acordar en la seva reunió periòdica celebrada el dia 12 d’abril de 2010, la convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva del Club Natació Tortosa.

La present convocatòria d’eleccions consta dels següents punts :

1- El nombre de places a cobrir serà d’un mínim de tres : 1 President, 1 Tresorer i 1 Secretari. L’elecció és per un període de 6 anys.

2- Podran ser electors i elegibles els socis numeraris amb les següents condicions: Ser major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el moment de la presentació de les candidatures. Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president, i hauran d’estar signades per tots ells, adjuntant fotocòpies dels DNI..

3- El sorteig per escollir els membres de la Junta Electoral, entre tots els socis, es durà a terme el dia 26/04/10, a les 21:00 h. a la seu social del C.N.T., constituint-se la mateixa el dia 28/04/10

4- El termini d’exposició al tauló d’anuncis del C.N.T. del cens electoral i de presentació de reclamacions al mateix s’iniciarà el dia 03/05/10 i finalitzarà el 07/05/10, efectuant-se l’aprovació definitiva del Cens Electoral el dia 10/05/10.

5- El termini de presentació de candidatures s’iniciarà el 11/05/10 i finalitzarà el dia 21/05/10.

6- Si es presenta una única candidatura, la Junta Electoral en el termini de tres dies procedirà directament a la proclamació dels seus components. Si es presentés mes d’una candidatura la Junta Electoral en el termini de dos dies hàbils proclamarà les candidatures admeses i el dia 05/06/10 se celebraran les eleccions, romanent el col·legi electoral obert des de les 17:00 h. fins les 20:00 h. a la seu social del C.N.T.

7- Els electors hauran d’acreditar-se amb el DNI., carnet de conduir o passaport.

8- Es poden fer consultes al correu electrònic natacio@clubnataciotortosa.com o al telèfon 977 58 05 57 (contestador automàtic).

El saludem molt atentament,

La Junta Directiva
Club Natació Tortosa