dimecres, 6 de maig del 2009

Assemblea General Ordinària 21.05.09

Per la present es convoca a tots els socis i sòcies del Club Natació Tortosa a l’Assemblea General ordinària que se celebra anualment.

Lloc : Local de l'Associació de veïns de ferreries
Adreça : carrer Alfara nº 20, baixos
Localitat : Tortosa
Data : 21 de maig de 2.009
Hora : 1ª Convocatòria 19,30 h - 2ª Convocatòria 20,00 h

Ordre del dia :

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
2.- Estat de comptes exercici 07/08 i pressupost 08/09.
3.- Informe de la presidència.
4.- Memòria esportiva.
5.- Renovació de càrrecs.
6.- Tema ASI.
7.- Torn obert de paraules.

Esperem la màxima assistència de socis i sòcies.

La Junta Directiva