dimarts, 9 de desembre del 2008

Article publicat al setmanari La veu de l’ebre, núm. 361 del passat divendres dia 5

Redacció
Tortosa

Coincidint amb la primera acti­vitat de la temporada, el Club Na­tació Tortosa va presentar la plan­tilla dels nadadors que competiran tant en campionats escolars com federats. Des de fa dos anys, quan va agafar el relleu de Primitivo Curto, el club està presidit per Xa­vier Monfort, un càrrec que encara mantindrà durant els dos pròxims anys, encara que, tal com confir­mava, podrien produir-se varia­cions en la junta directiva, "al mes de maig de I'any vinent celebra­rem una assemblea de socis i, se­gurament, anunciarem noves in­corporacions a la junta directiva, necessitem el màxim d'ajut, ja que mantindre totes les activitats i la participació dels nadadors en les diferents competicions requereix un gran esforç econòmic d'un club com el nostre, que pràctica­ment només té els ingressos de les quotes de socis".

En principi, s'han produït poques novetats a la plantilla de na­dadors, amb només un petit incre­ment: "abans disposavem d'uns vuitanta nadadors i ara, possible­ment, hem arribat als noranta. La veritat és que amb les instal.la­cions existents i els horaris dispo­nibles tampoc podem treballar amb grups més nombrosos amb les suficients garanties".

Xavi Matheu, responsable del grup de nadadors federats; Cristi­na Monclús, amb els escolars, i el seu germà Felip, encarregat d'ini­ciació i els més petits, continuen sent els tècnics que treballen per millorar el nivell dels nadadors del club.

Seguir creixent
Des del 18 de novembre de 1974, quan va fundar-se el Club Natació Tortosa, presidit en princi­pi per Felipe Tallada, ha anat crei­xent, ha incorporat noves seccions, però, sobretot, en natació ha aug­mentat el nombre de participants i d'èxits en competicions, no tan sols a escala territorial sinó també als campionats de Catalunya i es­tatals. Actualment continuen Ilui­tant contra entitats d'un major po­tencial social i econòmic.

El fenòmen d'Anna Aïda Martí
La consecució d'un campionat d'Espanya per Cristina Monclús, actualment entrenadora del club, semblava el màxim a què podia aspirar un component del club tor­tosí, però I'aparició d'Anna Aïda Martí ha superat les previsons més optimistes, ja que s'ha convertit en una de les nadadores amb mes futur de I'Estat espanyol i en la pri­mera del club tortosí a competir en campionats i proves a escala inter­nacional. En concret, ha estat a França i Portugal com a represen­tant de la selecció espanyola.

Xavi Monfort és optimista sobre el Futur i espera moltes coses d'altres components del club: "en aquests moments, Anna Aïda Martí és el nostre màxim expo­nent, però altres components del club estan demostrant una gran projecció, com per exemple Maria Cotaina, també en els pròxims campionats de Catalunya tindrem set representants, crec que els téc­nics estan fent un bon treball i els resultats estan arribant".

El màxim responsable del Club Natació Tortosa reconeix, però que la progressió de I'entitat amb les noves instal.lacions: "sembla que les perspectives són esperançadores, confiem que prompte el club puga disposar d'una nova instal.lació, que ens permeti or­ganitzar competicions federades a Tortosa, tindre més disponibili­tat per entrenar, i poder afrontar els campionats amb igualtat de condicions que la resta de clubs catalans; és, en definitiva, neces­sari per seguir creixent".

Mentrestant el club tortosí conti­nua programant una temporada en què tindran el repte d'intentar millorar, o almenys igualar, els bons registres anteriors. Els princi­pals compromisos seran a partir de febrer, però la preparació ja ha començat.